Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden DE TEGELHAL ZUTPHENArtikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met De Tegelhal Zutphen betreffende de verkoop, levering, betaling en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen zijn niet van toepassing.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij De Tegelhal Zutphen.
1.5 De Tegelhal Zutphen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
1.6 Type-fouten en/of prijswijzigingen onder voorbehoud; prijzen van definitieve bestellingen worden door middel van nacalculatie bepaald
1.7 De Tegelhal Zutphen houdt zich het recht voor om bestellingen onder de euro 15,00 met euro 7,50 handelingskosten te belasten. Indien De Tegelhal Zutphen dit noodzakelijk acht ook bij bestellingen boven euro 15,00.
1.8 Alle aankopen bij De Tegelhal Zutphen zijn definitief. De Tegelhal Zutphen geeft geen geld retour.

Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1 Alle offertes van De Tegelhal Zutphen, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Er kunnen geen rechten worden verleend op het niet op voorraad zijn van gewenste goederen.
2.2 Het plaatsen van bestellingen van goederen vanaf de fabriek zijn ten alle tijden bindend; mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk.
2.3 Offertes op te bestellen goederen hebben een geldigheidsduur van maximaal 2 weken tenzij anders is overeengekomen. Offertes op partijgoederen hebben geen geldigheidsduur door de dagelijks wisselende voorraad.
2.4 Op eventuele reserveringen kunnen geen rechten worden ontleend.
2.5 Prijsvermeldingen op de De Tegelhal Zutphen internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte. Ook is De Tegelhal Zutphen niet verantwoordelijk voor type/fouten ed in advertenties en de internetsite.
2.6 Alle informatie betrekking hebbende op de goederen wordt met de grootst mogelijke zorg verstrekt. De kant klant kan hier echter rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Betalingen
3.1 Alle goederen en diensten dienen contant cq per pin betaald te worden.
3.2 Bestellingen dienen vooruit betaald te worden tenzij anders is overeengekomen. De Tegelhal Zutphen behoudt zich het recht voor bij geen betaling de levering niet plaats te laten vinden.
3.3 Indien verkoper met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper bij een onvoorziene prijsstijging van de leverancier gerechtigd tot verhoging van de prijs: verkoper mag de bij aflevering geldende prijs aan koper in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de koper van de prijsverhoging te geschieden.
3.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
3.5 Indien er in uitzonderlijk gevallen sprake is van het betalen van een factuur (betalingstermijn is 8 dage) is De Tegelhal Zutphen gerechtigd voor iedere betalingsherinnering, tweede herinnering en aanmaning euro 7,50 in rekening te brengen. Wanneer de aanmaning niet tijdig betaald wordt geven wij de vordering direct uit handen aan de gerechtsdeurwaarder. Uiteraard worden alle hiermee samenhangende kosten aan de klant doorberekend.
3.6 Mocht er onverhoopt geen tijdige betaling plaatsvinden en wordt de betaling 30 dagen overschreden. Dan behoudt De Tegelhal Zutphen zich het recht voor handelsrente in rekening te brengen over het gehele bedrag. Deze handelsrente bedraagt tenminste 15% met een minimum van euro 150,00.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling op basis van afhalen bij De Tegelhal Zutphen. De prijzen zijn inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
4.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico
5.1 Kleine krasjes en/of beschadigingen op goederen gekocht uit de voorraad van De Tegelhal Zutphen kunnen niet gereclameerd worden.
5.2 De koper is geheel verantwoordelijk voor het vervoer cq transport van de goederen.
5.3 De Tegelhal Zutphen is, indien niet anders mogelijk, gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
5.4 De Tegelhal Zutphen neemt geen enkele aansprakelijkheid voor (financiële) schade veroorzaakt door een aankoop.
5.5 Transport cq vervoer van aankopen bij De Tegelhal Zutphen is geheel op eigen risico. De Tegelhal Zutphen neemt geen enkele aansprakelijkheid hierin. Reclamaties na transport is niet mogelijk.

Artikel 6. Aflevering
6.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is De Tegelhal Zutphen voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
6.2 Meldingen over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant direct na ontvangst van de goederen kenbaar te worden gemaakt aan De Tegelhal Zutphen.
6.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van meldingen genoemd in artikel 6.1 de betaling op te schorten.
6.4 Ten aanzien van goederen besteld vanaf de fabriek kunnen deze, tenzij anders overeengekomen, geleverd worden op één adres in Nederland voor zover dat via een verharde weg bereikbaar is en op de begane grond en zijn voor risico van de koper. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, danwel worden bezorgd.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 7. Levertijd
7.1 De Tegelhal Zutphen doet alle inspanning een genoemde levertijd na te komen. Indien de levertijd wijzigt kan De Tegelhal Zutphen hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
7.2 Indien niet anders mogelijk is het De Tegelhal Zutphen toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.

Artikel 8. Garantie
8.1 Op partijgoederen wordt geen enkele garantie verleend. Op 'op maat bestelde' goederen, geleverd vanaf de fabriek, wordt uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent.
8.2 Door overmacht door bijv. faillissement of opheffing van een toeleverende fabriek vervallen alle eventuele aanspraken op De Tegelhal Zutphen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor De Tegelhal Zutphen in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal De Tegelhal Zutphen niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van De Tegelhal Zutphen.
9.2 De klant vrijwaart De Tegelhal Zutphen te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door De Tegelhal Zutphen ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.